نقش ویروس کرونا در مهاجرت کانادا

بررسی به صورت جهانی در 11 مارس 2020 ، سازمان بهداشت جهانی یک بیماری به نام 19 COVID را ارزیابی کرد. کشور کانادا دارای سابقه ای قوی در زمینه برنامه ریزی و یک رهبر بین المللی در این جبهه است . آژانس بهداشت عمومی کانادا )به همراه مقامات بهداشت عمومی در تمام سطوح دولتی در سراسر کشور( با مقامات همکاری کرده اند تا براساس آخرین علم و اوضاع در حال تحول ، آمادگی الزم را داشته باشند. در سطح جهان ، تالشها برای اقدامات الزم جهت مهار شیوع بیماری و جلوگیری از آن بیشتر متمرکز شده است. عالوه بر کانادا ، بسیاری از کشورها و مناطق دیگر مواردی را گزارش می کنند . یک اعالمیه رسمی برای مشاوره مسافرتی جهانی و هشدار بهداشت همه گیر 19-COVID در جهان وجود دارد که عبارت است : از سفرهای غیر ضروری در خارج از کانادا تا اطالع ثانوی خودداری کنید.

خطر برای کانادایی ها

19-COVID یک تهدید جدی برای سالمتی بوده و اوضاع روزانه در حال تحول است. خطر بین جوامع مختلف و در درون جامعه متفاوت خواهد بود ، اما با توجه به افزایش آمار موارد در کانادا ، خطر برای کانادایی ها بسیار باال در نظر گرفته می شود. منظور این نیست که همه کانادایی ها به این بیماری مبتال خواهند شد بلکه در حال حاضر تأثیر قابل توجهی در سیستم مراقبت های بهداشتی ما وجود دارد. اگر اکنون پیش گیری نکنیم شاهد افزایش موارد 19-COVID خواهیم شد. همچنین ما به ارزیابی مجدد بهداشت عمومی بر اساس بهترین شواهد موجود در هنگام تحول اوضاع می پردازیم.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند.

در حالی که 19-COVID می تواند هر کسی را بیمار کند ، اغلب کانادایی هایی که ، شرایط بهداشتی خاصی را دارند ، در معرض خطر پیامدهای شدیدتری قرار گرفته که شامل افرادی همچون:

 • 65 ساله و بالاتر
 • با سیستم ایمنی ضعیف
 • با شرایط پزشکی خاص

علاوه بر این ، شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز ممکن است دچار اختلال شود . این شامل هرکسی است که میتواند با موارد زیر روبرو شود:

 • موانع اقتصادی
 • دسترسی به حمل و نقل
 • دسترسی به مراقبت های پزشکی یا مشاوره درمانی
 • شغل آزاد یا شرایط کار غیر انعطاف پذیر
 • مسکن هایی با عدم شرایط بهداشتی
 • در حال انجام مراقبت های پزشکی تخصصی و یا نیاز به تجهیزات پزشکی خاص
 • جوامع دور از کالنشهر ها
 • خواندن ، صحبت کردن ، درک یا برقراری ارتباط
 • برای حفظ استقالل نیاز به پشتیبانی دارد

مشکل در انجام فعالیت های پیشگیرانه ، همچون شستن دستان و پوشش به هنگام سرفه و عطسه

نحوه نظارت کانادا به 19-COVID

سلامتی و ایمنی همه کانادایی ها اولویت اصلی ما است.

آژانس بهداشت عمومی کانادا با استان ها ، و شرکای بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی همکاری می کند تا به طور جدی وضعیت را کنترل کند. تالشهای جهانی برای مهار شیوع و جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری متمرکز است. طی تماسی مدیر ارشد بهداشت عمومی کانادا با مسئوالن ارشد پزشکی در ارتباط بوده، تا اطمینان حاصل کند که هرگونه بیماری 19-COVID رخ داده در کانادا به سرعت شناسایی و مدیریت شود تا از سالمت کانادایی ها محافظت کند. آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی کانادا تست تشخیصی را برای ویروس ناشی از 19-COVID انجام می دهد. این آزمایشگاه در همکاری نزدیک با آزمایشگاه های بهداشت عمومی فعالیت می کند ، که اکنون می توانند آزمایش 19-COVID را انجام دهند. خالصه ای از افرادی که در کانادا آزمایش شده اند ، به طور روزانه به روز رسانی می شود.

برگشت مسافران به کانادا و مهاجرت کانادا و اقامت کانادا با چه شرایطی است؟

دولت کانادا طبق قوانین قرنطینه، وضعیت اضطراری اعالم کرده است. این دستور برای تمامی مسافران صدق میکند .وجود چنین دستوری باعث کند شدن روند انتشار ویروس خواهد شد. عدم رعایت این قوانین تخلف محسوب می شود.

 

ورود به کانادا و قوانین آنها

 • تکمیل کردن اطالعات اولیه از طریق اپلیکیشن موبایل
 • پر کردن فرم ها بر روی وب
 • تکمیل فرم های کاغذی

برای تاییده ورود به کشور کانادا باید زیر نظر یک مامور امنیتی قرار بگیرید

مسافران با عالیم کرونا:

اگر عالیمی از بیماری کرونا دارید ممکن است به شما ورود از طریق راه های هوایی را اجازه ندهند و از طریق مرز های زمینی با صدور برگ سبز مامور اجازه دهند.

و در صورت نیاز به شما خدمات پزشکی ارایه داده میشود.

در صورت مشاهده عالیم باید 14 روز قرنطینه شوید.

باید از اجتماع جدا شده و با افراد آسیب پذیر ارتباط بر قرار نکنید.

شما باید تایید کنید که مکانی دور از افراد آسیب پذیر در اختیار دارید و همچنین باید به وسایل اساسی دسترسی داشته باشید.

برای رفت و آمد به ماکن مورد نظر باید از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنید.

استفاده از ماسک برای رفتن به محل قرنطینه الزامیست.

اگر مکان  را ندارید وزیر بهداشت عمومی کانادا برای شما تسهیلاتی را ارئه می دهد تا 14 روز از اجتماع دور باشید.

 

جداسازی اجباری بدین معناست که:

مستقیما به محل مورد نظر بروید بدون اینکه توقفی داشته باشید.

در خانه بمانید در مدت قرنطینه و به جایی نروید مگر اینکه مراقبت پزشکی احتیاج داشته باشید.

به مدرسه و مکان های عمومی رفت و آمد نداشته باشید.

به مهمان ها و ملاقات کنندگان خود اجازه حضور ندهید.

تماس با کودکان خود را به طور کامل قطع کنید.

در صورت شدت گرفتن بیماری با مراقبت های پزشکی تماس حاصل کنید و دستورات آنها را دنبال کنید.

 

منبع:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

5/5 - (4 امتیاز)